KẾ HOẠCH THU CHI CÁC KHOẢN NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Tư 7, 2021 3:26 chiều

 

Số TT: 21
PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường mầm non: Nam Thanh
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THU CHI QUỸ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020-2021
Mức thu: 90.000đ/ tháng
Số tháng 9 tháng / năm
Diễn giải Khối NT Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú
I. Số học sinh
Chia ra: Học sinh miễn 1 1
Học sinh đóng cả 58 89 101 113 361
Học sinh đóng 1/2 6 10 10 12 38
Tổng cộng số học sinh 64 99 112 125 400
II. Dự toán thu( Đ.mức các khối)                     90,000                     90,000                     90,000                     90,000                     90,000
Học sinh đóng cả              46,980,000              72,090,000              81,810,000              91,530,000            292,410,000
Học sinh đóng 1/2                2,430,000                4,050,000                4,050,000                4,860,000              15,390,000
Tổng cộng số tiền thu              49,410,000              76,140,000              85,860,000              96,390,000            307,800,000
III. Dự toán chi
Diễn giải Tỷ lệ Số tiền (đồng) Ghi chú
1. Trích nguồn làm lương 40%                                  123,120,000
2. Chi hoạt động chuyên môn 40%                                  123,120,000
3. Tăng cường CSVC phục vụ dạy và học 20%                                    61,560,000
Tổng cộng (1+2+3)                                307,800,000
Nam Thanh, ngày 13  tháng 10 năm 2020 Nam Trực, ngày 13  tháng 10 năm 2020
Người lập biểu             Hiệu trưởng Phòng GD-ĐT
Vũ Thị Phương Anh         Ngô Thị Hồng

 

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường mầm non: Nam Thanh
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN NƯỚC UỐNG CHO HỌC SINH
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Mức thu: 8.000đ/ tháng/ trẻ
Số tháng : 9 tháng/ năm
Diễn giải Khối NT Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú
I. Số học sinh
Chia ra: Học sinh miễn
Học sinh đóng cả 64 99 112 125 400
Học sinh đóng 1/2
Tổng cộng số học sinh 64 99 112 125 400
II. Dự toán thu( Đ.mức các khối)                       8,000                       8,000                       8,000                       8,000                       8,000
Học sinh đóng cả                4,608,000                7,128,000                8,064,000                9,000,000              28,800,000
Học sinh đóng 1/2                               –                               –                               –                               –                               –
Tổng cộng số tiền thu                4,608,000                7,128,000                8,064,000                9,000,000              28,800,000
III. Dự toán chi
Diễn giải Tỷ lệ Số tiền (đồng) Ghi chú
1. Chi mua nước sạch( nhà máy nước) 50%         14,400,000
2. Thuê người nấu nước 20%           5,760,000
3. Chi sửa chữa đường nước và thiết bị nước + mua ga 30%           8,640,000
Tổng cộng (1+2+3)       28,800,000
Nam Thanh, ngày  13 tháng 10 năm 2020
Người lập biểu Hiệu trưởng
Vũ Thị Phương Anh Ngô Thị Hồng

 

 

 

GD-ĐT NAM TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường mầm non: Nam Thanh
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THU CHI QUỸ HỌC  THÊM THỨ 7  NĂM HỌC 2020-2021
Mức thu: 20.000đ/trẻ/ngày
Mức thu 1 tháng : 60.000đ/ tháng
Số tháng 9 tháng/ năm
Diễn giải Khối NT Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú
I. Số học sinh
Chia ra: Học sinh miễn
Học sinh đóng cả 40 70 70 90 270
Học sinh đóng 1/2
Tổng cộng số học sinh 40 70 70 90 270
II. Dự toán thu( Đ.mức các khối)                     60,000                     60,000                     60,000                     60,000                     60,000
Học sinh đóng cả              21,600,000              37,800,000              37,800,000              48,600,000            145,800,000
Học sinh đóng 1/2                               –                               –                               –                               –                               –
Tổng cộng số tiền thu              21,600,000              37,800,000              37,800,000              48,600,000            145,800,000
III. Dự toán chi
Diễn giải Tỷ lệ Số tiền (đồng) Ghi chú
1. Trích mua sắm sửa chữa CSVC 15%         21,870,000
2. Trích % quản lý + kiêm nhiệm 15%         21,870,000
3. Chi trả GV 70%       102,060,000
Tổng cộng (1+2+3)     145,800,000
Nam Thanh, ngày 13 tháng 10 năm 2020
Người lập biểu                            Hiệu trưởng
Vũ Thị Phương Anh                            Ngô Thị Hồng

 

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường mầm non: Nam Thanh
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số TT: 21
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH KHOẢN THU CHI  NUÔI ĂN BÁN TRÚ KÌ II
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Mức thu: 21.500đ/ ngày/trẻ
Mức thu 1 tháng: 473.000đ/ trẻ/tháng( 22 ngày)
Số tháng: 9 tháng/ năm
Diễn giải Khối NT Khối 3 tuổi Khối 4 tuổi Khối 5 tuổi Tổng cộng Ghi chú
I. Số học sinh
Tổng cộng số học sinh 63 106 121 137 427
II. Dự toán thu( Đ.mức các khối)                 473,000                   473,000                   473,000                   473,000                   473,000
Học sinh đóng cả          268,191,000            451,242,000            515,097,000            583,209,000         1,817,739,000
Tổng cộng số tiền thu          268,191,000            451,242,000            515,097,000            583,209,000         1,817,739,000
III. Dự toán chi
Diễn giải Tỷ lệ Số tiền (đồng) Ghi chú
1. Chi ăn cho trẻ 69.8%    1,268,781,822
2. Chi mua chất đốt và phụ phí bán trú 9%       163,596,510
3. Trả công CB,GV trực trưa + thuê người nấu ăn 21.2%       385,360,668
Tổng cộng (1+2+3)  1,817,739,000
Nam Thanh, ngày 19  tháng 01 năm 2021
Người lập biểu                             Hiệu trưởng
Vũ Thị Phương Anh Ngô Thị Hồng